Adatkezelési tájékoztató

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Adatkezelő: Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9.
Képviseli: Egyesület elnöke
Cégjegyzékszám: 05-02-0065921
Adószám: 19234058-2-05;
Honlap: https://terroirbukk.hu
E-mail cím: renedeles(kukac)terroirbukk.hu, info(kukac)terroirbukk.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapján elektronikusan érhető el.

2. Alapelveink és törvények, amelyek minket kötnek az adatkezelés során:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

• GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
• Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
• Azaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

• a) Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

• b) Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Ha a honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés, a honlap szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást, szolgáltatás teljesítését és közvélemény kutatást szolgálja. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

4.1.2. Cookie-k (sütik)

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja:

• Személyes beállításainak tárolására

A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

• Anonim statisztikai napló

Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

Az adatkezelés időtartama:

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

• A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt.A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

• A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik – helyes alkalmazás esetén – önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban stb. belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

4.1.3. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

Általános információ a regisztrációval kapcsolatban

A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak a regisztrációs folyamat keretében kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat és megadott adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása elsősorban statisztikai adatnyerési céllal kerül feldolgozásra a honlap szolgáltatásainak teljesítése és a felhasználók érdeklődésének megfelelő továbbfejlesztés érdekében. Egyes adatokat összesített és feldolgozott formában harmadik személyek rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például vásárláskor megadott személyes adatok, e-mail cím) kizárólag a felhasználó által jóváhagyott célra (rendelés teljesítése, hírlevél küldése) vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői jogának személyhez fűződő jogai az adott felhasználót illetik, ugyanakkor a felhasználó semmilyen vagyoni jogot, vagy igényt adatkezelővel szemben nem érvényesíthet, továbbá az adatkezelő jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani és/vagy szükség esetén moderálni és/vagy módosítani.

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy véleményüket, hozzászólásaikat az adatkezelőhöz eljuttassa, azonban az adatkezelő nem jelentet meg olyan hozzászólást, illetve törli azt, amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért, vagy nem felel meg az adatkezelő üzletpolitikájának, elveinek.

A hozzászólások egyebekben harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az adatkezelő írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak.

4.1.4. Egyéb

Az Adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript – kódrészlet, ami lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a facebookos hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A facebook hirdetések beállításáról a www.facebook.com oldalon talál bővebb információt.

Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Az Adatkezelő Google reCAPTCHA-t használ, mely egy olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A teszt során a számítógép generál egy feladványt, amit csak egy ember tud helyesen megválaszolni, de a válasz helyességét a gép is könnyedén el tudja dönteni. Az ilyen tesztek leggyakrabban egy eltorzított szöveg elolvasásából állnak, és jól használhatók a spambotok kiszűrésére.

A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: https://www.google.hu/policies/privacy

4.1.5. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.2. Ha feliratkozik a hírlevélre, vagy reklámanyag egyéb küldéséhez hozzájárul:

Hírlevelet, vagy egyéb módon reklámanyagot Önnek – Önhöz köthető e-mail cím esetén – kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával küldünk. Hírlevélre az alábbi csatornákon iratkozhat fel név (vezetéknév és keresztnév) és e-mail cím megadásával:

• A https://terroirbukk.hu honlapon;
• Szövetség a Bükki Borvidékért facebook oldalon;
• a renedeles(kukac)terroirbukk.hu és az info(kukac)terroirbukk.hu e-mail címen.

Lakcím megadásával Ön a reklámanyag postai megküldését is lehetővé teszi. Tájékoztatjuk, hogy postai úton reklám anyagot küldhetünk az Ön előzetes hozzájárulása nélkül is, de a reklámanyagok küldését bármikor letilthatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. Adatait természetesen nem köteles megadni, ilyen esetben azonban nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Hírleveleinket, reklámanyagunkat kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet (reklámot) kapni, arról bármikor leiratkozhat, valamint, ha meggondolná magát, arra bármikor újból feliratkozhat. Leiratkozás esetén több e-mailt nem küldünk az Ön részére és töröljük az Ön személyes adatait. Felhívjuk a figyelmét, hogy hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

A hírlevelekről leiratkozni az alábbi módokon lehet:

• A hírlevelet tartalmazó e-mail alján található linkre kattintva;
• Az info(kukac)terroirbukk.hu e-mail címre küldött leiratkozást kérő e-mail útján; vagy
• A Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület; 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9. címre küldött leiratkozást kérő levél útján.

4.3. Facebook:

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Szövetség a Bükki Borvidékért néven.

A Szövetség a Bükki Borvidékért oldalon az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

4.4. Webáruház (online vásárlás), regisztráció:

Az online vásárláshoz regisztráció nem szükséges, de a vásárlás során az alábbi adatok megadását kérjük:

• név (keresztnév és vezetéknév),
• e-mail cím;
• telefonszám;
• szállítási adatok (város, utca, házszám, irányítószám);
• számlázási adatok (név, város, utca, házszám, irányítószám).
A fentieken túl kezeljük az Ön a vásárlásának adatait (a rendelési számot, vásárlás időpontját és dátumát, a vásárolt termékeket, azok árát és a vásárlás végösszegét), mely adatokat 2 évig őrzünk meg.
A házhozszállítást a TNT Express Hungary Kft.. (www.tnt.com) illetve a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9.) mint adatfeldolgozó végzi.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, a szerződés teljesítése, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés célja: A vásárlók fiókjának létrehozása és kezelése, a rendelések feldolgozása, visszáruk kezelése, a megrendelt termékek kiszállítása, a vásárlókkal történő kapcsolattartás, a vásárlás rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, kedvezmények nyújtása.
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig kezeljük az adatokat. Az Ön vásárlásától számított 8 évig kezeljük a számlán szereplő adatokat.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címe megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe a webshop szolgáltatását. A megadott felhasználónévvel történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt terheli.

4.5. Borkóstoló és birtoklátogatás (magán és céges rendezvények):

A szőlőbirtok borkóstoló, illetve magán vagy céges rendezvények helyszínéül is szolgál. Minden látogatás előtt előzetes telefonos, személyes, vagy e-mailes egyeztetés szüksége, mely során rögzítésre kerül az Ön neve és elérhetősége (telefon, e-mail cím). Amennyiben csoport látogatásáról, vagy rendezvényéről van szó, úgy csak a kapcsolattartó (csoportvezető) neve és elérhetősége kerül rögzítésre.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a látogatás/borkostoló megszervezése érdekében.

Az adatkezelés időtartama: A látogatást/borkostolót követő 5 munkanapon belül a kapcsolattartó adatait töröljük, kivéve, ha kéri azok rögzítését további látogatások/borkostolók megszervezéséhez. A fizetéssel kapcsolatos adatok, a fizetéstől számított 8 évig kerülnek rögzítésre (a számlán szereplő adatok).

4.6. Ha jelentkezik egy nyereményjátékra:

A Szövetség a Bükki Borvidékért facebook oldalán nyereményjátékokban is részt vehet. A különböző nyereményjátékainkon való részvételhez az alábbi személyes adatok megadására lehet szükség:

• név;
• lakcím;
• telefonszám;
• e-mail cím.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez eljuttassuk a nyereményt.

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték végéig tart, és a nyereményjáték végét követő 5 munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait az a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tároljuk, majd a határidő elteltével töröljük azokat.

4.7. Ha állásra jelentkezik:

Amennyiben Ön a honlapon, e-mailben vagy postai úton állásra jelentkezik (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül) az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés ideje:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatok és dokumentumok az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

• a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

• a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

Az általános, nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

4.8. Ha kapcsolatba lép velünk:

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefon, postai úton). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.

Panaszok és kérdések:
A panaszok és kérdések cégünk illetékes kollégáihoz kerülnek továbbításra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

4.9. Rendezvényeink:

Amennyiben meghívást kapott valamelyik rendezvényünkre, kérem, vegye figyelembe, hogy a rendezvényre a belépést kötelező regisztráció előzi meg. A regisztráció során az alábbi adatok megadását kérjük:

• név;
• elérhetőség (e-mailcím, cím, telefonszám)

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Rendezvényeink meghívotti listájának összeállítása.

Az adatkezelés ideje: Leiratkozásig kezeljük az Ön adatait. Amennyiben nem kíván több rendezvényünkön részt venni, kérjük, jelezze felénk, és töröljük adatait.

Külső partnerek által szervezett rendezvények esetén, a rendezvény lebonyolításához szükséges, részünkre továbbított adatokat a rendezvényt követően töröljük.

5. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:
Cím: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9.
E-mail cím: info(kukac)terroirbukk.hu
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (6.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

• Mi a célja?
• Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
• Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
• Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
• Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
• Kitől kaptuk az Ön adatait?
• Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
• Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
• Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

5.4. Kérheti személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait.

Kérését az alábbi esetekben a kérés átvételétől számított 5 munkanapon belül teljesítjük:

• a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
• b) A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
• c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
• d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Tájékoztatjuk, hogy az a), c) és d) pontokban foglalt esetben a személyes adatokat kérés nélkül is töröljük.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

• a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
• c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
• d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
• Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

• Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy
• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
• Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat);
• A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 5 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

7. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

8. Adattovábbítás

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

9. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2020. július

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0